Годишният конгрес на ААТБ се проведе от 3-ти до 6-ти октомври 2017г в Орландо, Флорида, с участието на експерти в областта на тъканно-клетъчното банкиране и трансплантации от цял свят, вкл. представители от Европейската комисия, Европейската асоциация на тъканните банки, и асоциациите на Австралия, Нова Зеландия, Япония, Китай, и Канада.

Основни аспекти

1. FDA въведе интерактивна карта на света със съответните рискови райони по отношение на WNV (West Nile Virus) и CJD (Creutzfeldt-Jakob Desease).

2. FDA издаде препоръки за изследване на WNV чрез NAT тест при всеки случай на живо донорство.

3. Комитетът по стандартите преразгледа позицията си по отношение на стандарта, който изисква съхранение на серум/плазма от реални и отхвърлени донори в продължение на 10 години.

4. ААТБ участва в обмяната на мнения по процедура за оценка на ефекта от европейските директиви в областта на тъканите и клетките като наблегна на необходимостта от хармонизиране на и унифициране на законодателството в отделните страни-членки на ЕС.

5. Обсъдиха се критерии за класификация на конвенционалните тъкани (Section 361) спрямо ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) и медицински изделия (Medical Devices, Section 351): (a) Substantial manipulation; (b) Homologous use; (c) No systemic effect.

6. Докладваха се статистически резултати от международния обмен и се оказа, че между 7 и 8 от всеки 10 тъканно-клетъчни продукта, използвани за различни клинични приложения в ЕС, е доставен от САЩ.

7. Структурира се WUTBA – Светевният съюз на асоциациите на тъканните банки;

8. Докладваха се резултатите от проучване, което установява, че себестойността/цената на алографт продуктите е значително по-ниска в сравнение със съответните синтетични или ксенографтски продукти.